KORUMA KURULLARI

KORUMA KURULLARI

Suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere "yardımcı olmak" üzere oluşturulmuş bir kuruldur.

KORUMA KURULLARININ GENEL AMACI

1. Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak.

2. Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak.

3. Hükümlülerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve yeniden suç işlemesini önlemek.

4. Suça karşı toplumsal sorumluluğu arttırmak ve toplumu suçtan korumaktır.

KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ

1. Suçtan zarar gören kişilerin suç nedeniyle karşılaştıkları, sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümünde yardımcı olmak.

2. Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak.

3. Ceza infaz kurumundan salıverilen çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak; salıverilen diğer hükümlülere de bu konuda yardımcı olmak.

4. Suçtan zarar gören veya ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

5. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

KORUMA KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Koruma kurulları, aşağıdaki usul ve esaslar çevresinde çalışmalarını yürütür.

1. Koruma kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma kurulu başkanının gerekli görmesi hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.

2. Kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla saptanarak toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

3. Kurulda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takip edilerek, sonucu hakkında kurula bilgi verir.

4. Gerektiğinde işe veya bir eğitim kurumuna yerleştirilen kişiler hakkında bulundukları kurumdaki durumlarına ilişkin "koruma kurulları takip formu", müdürlük tarafından belirli aralıklarla doldurularak koruma kuruluna bilgi verilir.

KORUMA KURULLARINA BAŞVURU

Kurullara; aşağıda sayılan kişiler, bunların kanunî temsilcileri ile avukatı başvurabilir.

a) Suçtan zarar görenler.

b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler.

İlgililer başvurularını bir dilekçe ile oturdukları yerdeki kurula iletilmek üzere müdürlük veya büroya yapar. Dilekçeye başvuru konusu ile ilgili belgeler eklenir. Başvurular koruma kurulları defterine kaydedilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Başvuru dilekçesi ile birlikte

2)Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,

3)Yerleşim yeri belgesi,

4)Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,

5)Suçtan zarar gören kişiler bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı veya soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,

6)Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için "Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu",

7)Talep konusu dikkate alınarak ekonomik durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile eğitim veya mesleki durumunu gösterir belge

8)Müdürlükçe gerekli görülen diğer belgeler.

Koruma kuruluna başvuruda maddi yardım isteminde bulunma hakkı, mağdurlar için suçun işlendiği tarihten, salıverilen hükümlüler için ceza infaz kurumundan salıverilme tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.

KORUMA KURULU ÜYELERİ

Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendirdiği Cumhuriyet Savcısı

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü

Çorum Barosu Temsilcisi

Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı

Çorum L- Tipi Cezaevi Müdürü

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü

Çorum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Temsilcisi

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü

Ziraat Bankası Müdürü

HalkBank Müdürü

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Ziraat Odası Başkanı

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Çorum Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Denetimli Serbestlik Çorum Şube Müdürlüğü © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster : Mustafa FİDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.